INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Činoherní klub, o.p.s., sídlem Ve Smečkách 594/26, 110 00 Praha 1, IČ: 26713187 (dále jen „ČK“) v souladu s jeho povinnostmi správce osobních údajů, vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a za podmínek zákona o ochraně osobních údajů a prováděcích vnitrostátních předpisů zpracovává následující osobní údaje osob, které jsou těmito osobami dobrovolně poskytovány ČK nebo jejím partnerům poskytujícím služby elektronického prodeje vstupenek a poskytování slev (se kterými ČK osobní údaje společně spravuje dle § 26 GDPR ) a poskytovatelům služby zasílání elektronických e-mailů (Mailchimp společnosti The Rocket Science Group LLC) a poskytovatelům analytických nástrojů (Google Analytics) jako zpracovatelům a to:

 1. na základě dobrovolné registrace zájemce o odběr informačního newsletteru ČK na webových stránkách ČK, zpracovávanými osobními údaji je e-mailová adresa odběratele newsletteru. Doba zpracování osobních údajů je do ukončení odběru newsletteru registrovaným odběratelem na základě odhlášení odběru odběratelem.
 2. na základě registrace zájemce pro zakoupení vstupenky online na představení a jiné akce ČK na stránkách a na jiných místech prodejní sítě ColosseumTicket.cz společnosti Perfect System, s.r.o., zajišťující pro ČK služby prodeje vstupenek na představení a akce ČK a na základě vytvoření o osobního profilu na těchto stránkách, zpracovávanými osobními údaji je jméno a příjmení, telefonní číslo a adresa e-mailu kupujícího.
 3. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů osob, kterým dle svého výběru ČK zasílá pozvánky na premiéry, na setkání s novináři a na jiné akce pořádané ČK, zpracovávanými osobními údaji je jméno a příjmení, případně i telefonní číslo a adresa e-mailu osob. Doba zpracování je maximálně 3 roky od data nabytí platnosti směrnice GDPR a může být na žádost ČK prodloužena, k ukončení doby zpracování dojde rovněž v případě, že ČK rozhodne o vynětí konkrétní osoby ze seznamu zvaných na premiéry, na setkání s novináři a na jiné akce pořádané ČK.

Osobní údaje kupujících vstupenek zakoupených on-line na představení ČK je nutné zpracovat pro odbavení objednávek vstupenek, případné informace o zrušení či nahrazení představení a pro další plnění ze smlouvy, pokud mezi kupujícím a Perfect System, s.r.o. (anebo ČK) jako prodávajícími dojde k uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je zakoupení vstupenky on-line na divadelní představení. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, v daném případě smlouvy o zakoupení vstupenky na představení nebo jinou akci se vstupným, pořádanou ČK.

ČK sdílí s Perfect System, s.r.o. databázi obsahující osobní údaje sdělené kupujícím vstupenky při její objednávce on-line prostřednictvím sítě ColosseumTicket.cz za účelem koordinace prodeje vstupenek v elektronické podobě s přímým prodejem vstupenek v pokladně a za účelem evidence smlouvy o nákupu vstupenky na představení ČK a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, uplatnění storno podmínek a přiznání či nabídky slev apod. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10ti let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce, resp. obou společných správců.

Na e-mailovou adresu je osobám, které se zaregistrovaly k odebírání newsletteru, zasílán v elektronické podobě newsletter ČK s novinkami a informacemi o divadle a o připravovaných inscenacích, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej registrovaná osoba neodmítne a odběr nezruší. Odběr newsletteru lze kdykoliv zrušit – elektronicky proklikem na odkaz umístěný na každém newsletteru. Takové zpracování osobních údajů je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

ČK k zajištění oprávněného zájmu ochrany bezpečnosti a ochrany majetku provádí zpracování osobních údajů také tím, že provozuje v některých veřejnosti přístupných prostorách divadla monitorovací kamerový systém, který automatizovaně provádí záznam monitorovaného veřejného prostoru a zaznamenává diváky a jiné osoby příležitostně vstupující do monitorovaného prostoru. Záznamy z kamerového systému jsou automaticky mazány po uplynutí 14 dnů od jejich pořízení a mohou být využity po dobu nezbytnou pro projednání případu pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto právem chráněné zájmy správce např. při objasňování trestné činnosti např. při vloupání, krádeži, poškození interiéru divadla a jiné trestné činnosti a v souvislosti s šetřením pojistných událostí. Přístup k záznamovým nosičům má pouze správce a záznamy jsou bezpečně uloženy na zabezpečeném úložišti.

Zpracování osobních údajů je prováděno ČK jako správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 1. Mailchimp společnosti The Rocket Science Group LLC. Online služba k elektronickému rozesílání newsletteru, ve které jsou uloženy e-mailové adresy, které poskytli zájemci o odběr newsletterů. E-mailové adresy jsou používány pouze k rozesílání e-mailů, nejsou profilovány ani jinak zpracovávány a předávány žádné třetí osobě ani jinému zpracovateli osobních údajů pro ČK. Analytický nástroj jako součást této služby rozesílání e-mailů s newsletterem umožnuje pouze, aby pověřený analytický pracovník či administrátor webových stránek ČK mohli sledovat u konkrétní e-mailové adresy datum registrace, počet zaslání newsletteru a případně i jeho vrácení zasilateli jako nedoručitelného e-mailu, počet otevření newsletteru a počet kliknutí odběratelem na otevřený newsletter. Bližší podobnosti o zásadách ochrany osobních údajů tohoto zpracovatele osobních údajů pro ČK jsou uvedeny v angličtině na stránce: https://mailchimp.com/gdpr/
 2. Další zpracovatel údajů pro ČK – služba Google Analytics používá pouze anonymizované osobní údaje a to pouze v omezeném rozsahu výlučně jako počítadlo přístupů osob na webové stránky ČK bez možnosti jiných analytických aplikací (jako je např. rozšířené sledování uživatele, tzv. profilování apod.), Z tohoto důvodu ani na stránkách ČK není nástroj umožňující zákaz cookies, protože v současné době tento nástroj žádné osobní údaje návštěvníků stránek ČK nezpracovává. Pokud by se rozsah zpracování prostřednictvím služby Google Analytics v budoucnosti měnil, ČK uvede tuto skutečnost do souladu se zákonnými předpisy.
 3. Obchodní firma Perfect System, s.r.o., Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5, IČ: 26480981, DIČ: CZ26480981, zapsána u MS v Praze, oddíl C, vložka 84989 společně s ČK zpracovávají osobní údaje zákazníků za účelem prodeje ve smyslu čl. 26 GDPR. Podmínky zpracování osobních údajů při nákupu vstupenek jsou součástí všeobecných podmínek jako součást smlouvy mezi ČK a firmou Perfect System, s.r.o. a jsou ke zhlédnutí na webových stránkách sítě ColosseumTicket.cz: https://www.colosseumticket.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Zpracovávanými osobními údaji jsou osobní údaje zákazníků získané prostřednictvím ColosseumTicket.cz při nákupu vstupenek v rozsahu jméno, příjmení, email a telefonní číslo, popř. adresa, pokud je to nutné např. k doručení vstupenky. Zpracování osobních údajů se strany ČK, resp. jejich sdílení pověřenými pracovníky ČK pro účely koordinace prodeje vstupenek, informování o změně či rušení představení, uplatnění storno poplatků, vrácení vstupného, předplatného slev apod. je v  souladu s „Ochrana osobních údajů“ kde jsou uvedeny informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv s tím souvisejících, ke zhlédnutí na webových stránkách ColosseumTicket.cz: https://www.colosseumticket.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Na těchto stránkách jsou uvedena i práva kupujících ohledně osobních údajů v souvislosti s nákupem vstupenek.

Osoba zaregistrovaná k odběru newsletteru a osoba, která souhlasila se zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání pozvánek na premiéry, na setkání s novináři a jiné akce pořádané ČK bere na vědomí, že jako subjekt osobních údajů má podle GDPR tato práva:

 • zrušit kdykoliv zasílání newsletteru a případných obchodních sdělení včetně pozvánek na
 • premiéry, setkání s novináři a jiné akce pořádané ČK
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje správce zpracovává,
 • vyžádat si u správce přístup k jeho osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po správci výmaz jeho osobních údajů; výmaz správce provede, pokud to nebude
 • v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu
 • nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle GDPR byla porušena v
 • důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.