Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Správní rada společnosti Činoherní klub, o.p.s.
vyhlašuje výběrové řízení
na funkci ředitele divadla Činoherní klub
se sídlem Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1

 

Požadované předpoklady
• ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně
• praxe v řídící funkci kulturní organizace
• aktivní znalost českého a anglického jazyka (znalost dalších světových jazyků je výhodou)
• manažerské a organizační schopnosti
• občanská bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat
• označení výběrového řízení
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu resp. označení a číslo dokladu o povolení k pobytu cizího státního příslušníka
• kontaktní adresu, telefon, e-mail
• datum, jméno a vlastnoruční podpis

Povinné přílohy přihlášky
• motivační dopis
• strukturovaný profesní životopis s údaji o všech dosavadních zaměstnáních, praxi a odborných znalostech a dovednostech
• originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušník přiloží obdobný doklad osvědčující jeho bezúhonnost vydaný jeho domovským státem, případně čestné prohlášení o vlastní bezúhonnosti, pokud mu požadovaný doklad jeho domovský stát nevydá)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání nebo nostrifikační potvrzení příslušné české oborové VŠ v případě zahraničního vysokoškolského studia
• koncepci činnosti a rozvoje divadla Činoherní klub (oficiální podklady a informace o společnosti Činoherní klub o.p.s. využitelné pro zpracování koncepce jsou dostupné na www.cinoherniklub.cz a v rejstříku listin na www.justice.cz)
• výslovný a nepodmíněný souhlas se zveřejněním celé koncepce vypracované a předložené do výběrového řízení podle předchozího bodu tohoto ustanovení a to včetně jejich případných obrazových, audiovizuálních nebo jiných příloh; pokud by byly součástí koncepce jakákoli díla třetích osob požívající autorsk•é ochrany, je účastník výběrového řízení povinen takovou skutečnost uvést a příslušná díla označit

Platové podmínky
• odpovídají platové úrovni pro ředitelské funkce obdobných pražských divadel a budou obsaženy ve smlouvě o podmínkách výkonu funkce ředitele, kterou vyhlašovatel výběrového řízení s vybraným uchazečem uzavře

Termín odevzdání přihlášky
• uchazeči doručí své přihlášky se všemi požadovanými přílohami nejpozději do 15. října 2021 do 14 hodin na adresu Činoherní klub o.p.s., Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1
• doručení přihlášky je možné:
1. osobně nebo
2. provozovatelem poštovních služeb s datem podání nejpozději 15. 10. 2021 nebo
3. datovou schránkou s konverzí všech příloh.
• přihlášky doručované způsobem podle předchozích bodů 1. a 2. musí být doručeny v zalepené obálce výrazně označené textem „Výběrové řízení – neotvírat“

Termín vyhlášení výsledku výběrového řízení
• rozhodnutí o výsledku výběrového řízení učiní správní rada společnosti Činoherní klub o.p.s. nejpozději do 31. 12. 2021
• účastníci výběrového řízení budou o jeho výsledku informováni nejpozději do 31. 1. 2022

Termín nástupu vybraného uchazeče do funkce
• 1. ledna 2023

Pravidla výběrového řízení
• výběrové řízení se koná na základě rozhodnutí správní rady společnosti Činoherní klub o.p.s. a podle pravidel stanovených správní radou.
• správní rada si pro hodnocení přihlášek uchazečů zřídila poradní orgán, který vyzve uchazeče splňující podmínky účasti ve výběrovém řízení k osobní prezentaci jejich přihlášek a předloží správní radě hodnocení jednotlivých uchazečů a jejich přihlášek
• výběrové řízení může být rozhodnutím správní rady kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů zrušeno
• účast ve výběrovém řízení nebo jeho zrušení nezakládá pro jeho účastníky vůči společnosti Činoherní klub o.p.s. žádná práva ani nároky
• koncepce činnosti a rozvoje divadla Činoherní klub vítězného uchazeče bude zveřejněna na www.cinoherniklub.cz

Celý dokument ke stažení zde – Oznámení o vyhlášení výběrového řízení